Nasi partnerzy

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu inżynierów. Ponad 120-tysięczna liczba świetnie wykształconych absolwentów to efekt pracy kilku pokoleń dobrze przygotowanej kadry dydaktycznej, naukowo-technicznej oraz sprawnego zaplecza administracyjnego naszej uczelni.

Jesteśmy prężnie działającą uczelnią techniczną o rozbudowanej strukturze, kształcimy ponad 13 tys. studentów i zatrudniamy 2,7 tys. pracowników. Kształcenie jest prowadzone na dziewięciu wydziałach. Poza tym, na terenie kampusu funkcjonuje wiele dodatkowych jednostek organizacyjnych. Są to miejsca edukacji, zajęć sportowo-rekreacyjnych, rozrywki oraz różnorodnych organizacji wspierających życie studenckie.

Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej

Instytut tworzy międzynarodowe konsorcja multilateralne, dzięki czemu pogłębia spójność Europy oraz propaguje proeuropejskie postawy obywatelskie. Fundacja wspiera wszystkich Młodych Kreatywnych, którzy pragną pogłębiać swoje pasje, głosić publicznie swoje przekonania oraz ulepszać świat, choćby w zarysie ideologicznym.

Fundacja jako cel główny stawia szeroko pojętą edukację kulturowo-artystyczną dzieci, młodzieży oraz dorosłych, głównie w sferze pozaformalnej.

Fundację w szczególności charakteryzuje:

 • Rozwój działalności oświatowo-kulturalnej.
 • Ochrona praw i wolności człowieka i obywatela, ochrona życia rodzinnego i profilaktyka społeczna.
 • Wspieranie rozwoju edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 • Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności i praw człowieka.
 • Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki praw człowieka.
 • Popularyzowanie idei integracji europejskiej.
 • Wdrażanie zasad demokracji i przeciwdziałanie wieloaspektowej dyskryminacji.
 • Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
 • Wspieranie osób z obszarów defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem, niepełnosprawnych oraz wyizolowanych społecznie.
 • Promocja turystyki i walorów w danym regionie geograficznym.

Fondazione Istituto dei Sordi di Torino ONLUS

Turyński Instytut Głuchoniemych w Pianezza jest organizacją pochodzenia starożytnego, założoną w 1814 roku, której celem jest edukacja dzieci głuchoniemych i kształcenie ich nauczycieli.
Instytut jest organizacją typu non-profit.

Zapewniamy:

 • Pomoc nauczycieli i wychowawców dla osób o potrzebach specjalnych w szkołach masowych (od przedszkoli po uniwersytety), wspierających uczniów we współpracy z miejscową opieką społeczną i władzami szkoły.
 • Program szkoleniowy dla osób głuchoniemych i głucho-niewidomych oraz uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną i innymi zaburzeniami.
 • Szkolenia oraz doradztwo zawodowe dla młodych osób głuchoniemych (z zakresu gotowania i ogrodnictwa).
 • Szkolenia dla nauczycieli, logopedów i wychowawców.
 • Specjalistyczna biblioteka oraz centrum dokumentacji dla nauczycieli i rodziców.
 • Specjalne projekty mające na celu włączenie osób głuchoniemych do społeczeństwa, skupiające się na ogólnej dostępności, ze szczególnym uwzględnieniem muzeów oraz instytucji kultury.
 • Projekty we współpracy z uniwersytetami w zakresie badań naukowych, rehabilitacji językowej i opieki społecznej.
 • Zakwaterowanie dla dorosłych osób głuchoniemych.
 • Projekty europejskie.
 • Terapia logopedyczna i programy SLI (Sector-led Improvement).
 • Przedszkole (działające jako placówka edukacyjna/szkoła).
 • Kursy językowe: włoski, angielski, język migowy.

A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd.

Centrum Emphasys jest placówką akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu i Młodzieży. Oferuje ono szkolenia dla profesjonalistów, osób dorosłych, młodzieży i uczniów, wspierając tym samym rozwój ich umiejętności cyfrowych. W ofercie centrum znajdują się w szczególności kursy specjalistyczne dla osób z sektora kształcenia zawodowego, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, jak również te przeznaczone dla uczniów pragnących rozpocząć edukację w instytucjach szkolnictwa wyższego (uniwersytetach) w Wielkiej Brytanii, Grecji i na Cyprze.

Dzięki determinacji, pasji i wizji, utworzono Centrum Usług Doradczych ICT, które z czasem stało się wyspecjalizowanym Centrum Edukacyjnym, Szkoleniowym oraz Badawczym oferującym kształcenie ustawiczne dla każdego.

Associació Programes Educatius Open Europe

Stowarzyszenie Usług Edukacyjnych „OpenEurope” jest organizacją typu non-profit z siedzibą główną w Reus (Katalonia, Hiszpania), której celem jest umożliwienie uczestnictwa w programach europejskich młodym ludziom oraz dorosłym, pracującym w sektorach młodzieżowych. Wszystkie przedsięwzięcia i inicjatywy naszej organizacji mają na celu angażowanie wychowawców, nauczycieli, profesorów, uczniów oraz całej społeczności do uczestnictwa w projektach i programach, dążących do realizacji kształcenia ustawicznego. Programy te są zaprojektowane z myślą o rozwoju umiejętności komunikacyjnych, przywódczych i zawodowych uczestników.

Ponadto, przywiązujemy szczególną wagę do zwiększania potencjału rozwijających się organizacji pozarządowych, jak również wolontariuszy, którzy starają się wspierać innych w rozwiązywaniu problemów społecznych. Angażujemy wszystkich członków społeczności do udziału w naszych projektach i działaniach, szczególnie tych związanych z odpowiedzialnością obywatelską, imigracją, a także technologią zorientowaną na służbę społeczeństwu czy inteligentne miasta.

e-Nable Greece

E-Nable Greece jest grupą wsparcia, która uważa, że ograniczenia mogą być wyjątkowe.

Zapewnia ona możliwość odkrycia potencjału i wyjątkowości osób z niepełnosprawnością ruchową kończyn górnych lub uszkodzeniem narządu wzroku poprzez tworzenie różnego rodzaju urządzeń (pomoce, protezy pomocnicze, samokonstrukcje wtórne, pomoce naukowe/dydaktyczne), mających na celu zwiększenie dostępności oraz socjalizacji tych osób. Jednocześnie, grupa uświadamia obywateli poprzez edukację. Tym sposobem przyczynia się do wykorzystania technologii 3D w celu projektowania, produkcji i zapewniania urządzeń wspomagających osoby niepełnosprawne.

Dlatego też celem e-Nable jest integracja społeczna, bardziej aktywne uczestnictwo w grach i zabawach towarzyskich, ułatwianie życia codziennego oraz poprawa jakości edukacji.

Vilniaus Viltis

Towarzystwo Opieki Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Vilniaus Viltis” jest stowarzyszeniem typu non-profit, założonym w 1991 roku i skierowanym do osób ze specjalnymi potrzebami emocjonalnymi oraz edukacyjnymi. „Vilniaus Viltis” aktywnie działa w tej dziedzinie od ponad 28 lat. Jest ono powiązane z Krajowym Stowarzyszeniem „Viltis”, które posiada ponad 10 oddziałów na terenie całej Litwy. „Vilniaus Viltis” posiada ponad  600 członków rzeczywistych i ponad 2000 członków stowarzyszonych (rodzice, opiekunowie, itp.). Podstawowa działalność stowarzyszenia obejmuje prowadzenie żłobka/przedszkola oraz oddziału długoterminowej opieki społecznej „Dom Życia”. Centrum Opieki Dziennej świadczy usługi dla maksymalnie 30 osób z niepełnosprawnością, przy czym długoterminowy „Dom Życia” – dla jedynie 7 osób. „Vilniaus Viltis” realizuje różnorodne projekty mające na celu włączenie osób niepełnosprawnych do społeczeństwa, ich edukację pozaformalną oraz rozwój kompetencji.

CELE:

Jednoczenie dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, a także ich rodzin, opiekunów i innych osób działających na ich rzecz i w ich imieniu oraz promowanie pełnego włączenia do społeczeństwa takich osób.
Zapewnienie przestrzegania przepisów zawartych w prawie międzynarodowym oraz tych w Republice Litewskiej, które odnoszą się do dyskryminacji i wykorzystywania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania wyłączeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie równych praw do edukacji, zatrudnienia, opieki i integracji społecznej takich osób.
Obrona praw, wolności i godności dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin, a także zaspokajanie ich potrzeb społecznych, kulturalnych i innych.

DZIAŁALNOŚĆ:

1). Usługi regularnie świadczone przez Stowarzyszenie w zależności od rodzaju niepełnosprawności i specyfiki problemu: usługi informacyjne, konsultacyjne i z zakresu samorzecznictwa; szkolenia dotyczące umiejętności społecznych i samodzielnej egzystencji, utrzymanie i przywracanie sprawności, grupy wzajemnej pomocy, motywacja do pracy – wsparcie asystentów, rozwój umiejętności artystycznych i sportowych.
2).Usługi społeczne zgodnie z katalogiem usług społecznych - pomoc/opieka domowa, opieka dzienna i długoterminowa.
3).Najważniejszy obszar działalności Stowarzyszenia „Vilniaus Viltis” –włączenie do społeczeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez realizację postanowień zawartych w Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.


Project number : 2021-1-PL01-KA220-SCH-000027809