Αποτελέσματα του Έργου

Υπάρχουν πολλές ερευνητικές μελέτες που δείχνουν ότι ορισμένες λύσεις βασισμένες στη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων ποικίλων εργαλείων, συσκευών, παιχνιδιών κ.λπ., μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία της κοινότητας για τους μαθητές με αναπηρίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι πολύ πρακτικές, αλλά επιστημονικές. Τα αποτελέσματα που συλλέγονται στο ηλεκτρονικό συλλογικό υλικό αναλύονται σε σχέση με τα στοιχεία της παρέμβασης, όπως τα χαρακτηριστικά των μαθητών.

...

R1. E-Compendium

Παρέχει έναν κατάλογο υφιστάμενων λύσεων και πρακτικών που χρησιμοποιούνται στις χώρες εταίρους για την προώθηση των βασικών ικανοτήτων των μαθητών με ειδικές ανάγκες. 

...

R2. Διαδικτυακό Μάθημα Κατάρτισης

Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή λύσεων, βέλτιστων πρακτικών, προϊόντων, εργαλείων, παιχνιδιών κ.λπ. που αφορούν την κοινωνική ανάπτυξη, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και η ανάλυση των αναγκών και των ζητημάτων των εκπαιδευτικών και των γονέων.

...

R3. TEDDY Avatar

Πρόκειται για μια εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί για να προάγει την ανάπτυξη κοινωνικών, πολιτικών και ψηφιακών δεξιοτήτων σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ηλικίας 9-14 ετών. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του εργαλείου που σχετίζονται με τις διαγνωσμένες ειδικές ανάγκες μπορούν να κωδικοποιηθούν από έναν εκπαιδευτικό. Η έμφαση δίνεται στην κοινωνική ανάπτυξη και την επικοινωνία.

...

R4. Ηλεκτρονική Πλατφόρμα

Παρέχει εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό, εργαλεία, μεθόδους, μεθοδολογίες και συγκεντρώνει όλα τα αποτελέσματα των έργων και άλλους πόρους, με ένα διαδραστικό χώρο για τους χρήστες να ανταλλάσσουν σχόλια, εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές.


Project number : 2021-1-PL01-KA220-SCH-000027809